آيين‌نامه تسهيلات در باشگاه

 

آئين‌نامه اعطاي تسهيلات و امتيازات به اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان

مقدمه:

در اجراي مفاد فصل دوم اساسنامه باشگاه پژوهشگران جوان و به منظور توسعه حمايتها و تسهيلاتي كه قابل تخصيص به اعضاء باشگاه مي باشد، آئين نامه مصوب ۲۷/۴/۸۵ به شرح زير اصلاح و در سه بخش استعدادهاي درخشان، اعضاي عادي و اعضاي دانش‌آموزي ارائه مي شود.

 

ماده ۱: تعاريف

۱-۱ در اين آئين نامه، نام دانشگاه آزاد اسلامي، به اختصار “دانشگاه” نگارش شده است.

۱-۲ منظور از “باشگاه” در اين آئين نامه، باشگاه پژوهشگران جوان، وابسته به دانشگاه مي باشد.

۱-۳ براي اختصار در ذكر نام كامل واحدهاي تابعه دانشگاه، از كلمات “واحد دانشگاهي” و “واحدهاي دانشگاهي” استفاده شده است.

۱-۴ “باشگاه واحد” نام اختصاري شعبات باشگاه در واحدهاي دانشگاهي مي باشد.

۱-۵ “اعضاء” يا “اعضاي عادي”، كساني هستند كه واجد شرائط آئين نامه مصوب عضويت بوده و به عضويت عادي باشگاه در مي آيند.

۱-۶ “اعضاي فعال”، كساني هستند كه در هر سال از دوره عضويت خود، حداقل در يك كارگاه آموزشي شركت كرده و حداقل يك اثر پژوهشي به نام واحد و باشگاه داشته باشند.

۱-۷ “اعضاي استعداد درخشان”، آنهائي هستند كه به تشخيص كميته تعيين الويت مستقر در ستاد باشگاه، واجد شرائط آئين نامه مربوط بوده و به عضويت استعداد درخشان باشگاه درآيند.

۱-۸ “اعضاي برتر”، آنهايي هستند كه در مقايسه با ديگر اعضاء، فعاليتهاي علمي پژوهشي بيشتري داشته باشند و بر اساس مفاد اين آئين نامه و به تشخيص مراجع پيش بيني شده، به عنوان اعضاي برتر انتخاب شوند.

۱-۹ فعاليت‌ها و آثار علمي- پژوهشي قابل تشويق و تخصيص تسهيلات توسط باشگاه، آن دسته از فعاليت‌هاي اعضاء مي‌باشد كه اختصاصاً به نامهاي مشترك واحد مربوط و باشگاه ارائه گردد و از نام سازمان و يا نهاد ديگري در كنار نام دانشگاه استفاده نشده باشد و همچنين‌ تاريخ تهيه و يا ارائه آنها، در طول زمان عضويت متقاضي باشد.

 

الف- استعدادهاي درخشان:

 

ماده ۲: تسهيلات استعدادهاي درخشان:

۲-۱ كليه تسهيلات مصوب قابل تخصيص به اعضاي عادي باشگاه، براي اعضاي استعداد درخشان باشگاه، تا ۵/۱ برابر مقادير، قابل افزايش است.

۲-۲ امکان ادامه تحصيل در رشته مرتبط در دانشگاه، به پيشنهاد عضو استعداد درخشان و تصويب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه و طبق مقررات مربوط

۲-۳ اين اعضاء مي توانند، پس از جاري شدن طرح اول، طرح دومي را براي بررسي، تصويب و شروع اجرا پيشنهاد نمايند.

۲-۴ پرداخت هزينه مربوط به ثبت اختراع بين المللي، بر اساس تصويب باشگاه و تأييد معاونت پژوهشي دانشگاه

۲-۵ معرفي به مراجع ذيربط، جهت قرار گرفتن در اولويت برخورداري از بورس تحصيل در مقاطع بالاتر

۲-۶ معرفي به مراجع ذيربط جهت قرار گرفتن در اولويت استخدام در واحدهاي دانشگاهي، به منظور تکميل کادر هيأت علمي و كارمندي

 

ب- اعضاي عادي:

 

ماده ۳: تخفيف شهريه

معافيت از پرداخت تا ۲۰% شهريه كل براي دانشجويان دانشگاه، بر اساس ميزان فعاليت عضو در هر سال تحصيلي

تبصره۱: اعطاي تخفيف شهريه به اعضاي عادي، يك بار در هر سال تحصيلي و تنها بر اساس فعاليت‌هاي آنها و با توجه به جدول “تعيين ميزان تخفيف شهريه” ميسر است.

تبصره۲: اعطاي تخفيف شهريه به اعضاي استعداد درخشان، در هر نيمسال تحصيلي ممكن مي باشد.

 

ماده ۴: وام دانشجوئي

اعضاي باشگاه براي دريافت وام دانشجوئي از صندوقهاي رفاه، با داشتن شرائط برابر، در مقايسه با ساير دانشجويان، در الويت قرار دارند.

 

ماده ۵: تشرف به مکه معظمه و عتبات عاليات

براي استفاده از سهميه سفر حج عمره دانشجوئي يا زيارت عتبات عاليات دانشگاه، اعضاي فعال باشگاه در الويت قرار مي گيرند و متناسب با حجم فعاليتهاي علمي پژوهشي، حداکثر تا ۲۵ درصد هزينه مربوط از سوي باشگاه قابل پرداخت است.

 

ماده ۶: تسهيلات آموزشي

به منظور ارتقاء توانمندي هاي علمي- پژوهشي اعضاء، كارگاه هاي آموزشي مختلفي توسط باشگاه برنامه ريزي و اجرا مي شود. هر يك از اعضاء مي توانند، در طول هر دوره عضويت، در كارگاه‌هاي مربوط به سطح خود و با رعايت پيش‌نيازهاي مربوط، شركت نمايند. در پايان دوره، به شرط موفقيت در امتحان نهايي، گواهي نامه مربوط صادر و تحويل خواهد شد.

تبصره: چنانچه ظرفيت كارگاه‌ها محدود و ثبت‌نام كليه متقاضيان مقدور نباشد، اولويت با افرادي است كه در كارگاه‌هاي كمتري شركت كرده باشند.

 

ماده ۷: تسهيلات پژوهشي

هر يك از اعضاء مي تواند، در هر سال از طول مدت عضويت خود، يك طرح پژوهشي را در ارتباط با رشته تحصيلي خود تعريف و پيشنهاد نمايد. هزينه هاي مربوط به اجراي اين طرحها:

۷-۱ در صورتي كه بنيادي باشد، پس از داوري و تأييد علمي، با انعقاد قرارداد از طرف واحد دانشگاهي، از طرف همان واحد پرداخت مي شود.

۷-۲ چنانچه كاربردي يا توسعه اي باشد، از طرف باشگاه واحد به دستگاه اجرايي يا صنعتي ذي ربط و يا مركز علوم و فناوري هاي پيشرفته دانشگاه پيشنهاد و براي تصويب و حمايت كامل آن، پي گيري هاي لازم به عمل مي آيد.

تبصره: طرحهاي پژوهشي كه توسط كار گروههاي تخصصي اعضاي باشگاه تعريف و پيشنهاد شوند، در الويت بررسي و تصويب قرار مي گيرند.

۷-۳ در صورت عرضه نظريات جديد توسط هريك از اعضاء، مراتب در شوراي ذي ربط دانشگاه مطرح و در صورت تأييد به عنوان يك نظريه جديد، آن عضو مورد حمايت و تشويق دانشگاه قرار مي گيرد.

 

ماده ۸: تسهيلات مقالات

۸-۱ به اعضايي كه مقالات علمي آنها در مجلات معتبر علمي مندرج در فهرست بين‌المللي ISI يا ISC منتشر شود، مطابق با آخرين آئين‌نامه تشويق مقالات علمي سازمان مركزي دانشگاه، با احتساب ۲۰ درصد افزايش، مورد تشويق و تقدير قرار مي گيرند.

۸-۲ اعضائي كه مقالات علمي آنها در مجلات معتبر علمي – پژوهشي داخل كشور به چاپ برسد، مطابق با آخرين آئين‌نامه تشويق مقالات علمي سازمان مركزي دانشگاه، با احتساب ۱۵ درصد افزايش، تقدير خواهند شد.

۸-۳ اعضائي كه مقالات علمي آنها در مجلات معتبر علمي – ترويجي داخل كشور به چاپ برسد، مطابق با آخرين آئين‌نامه تشويق مقالات علمي در سازمان مركزي دانشگاه، با احتساب ۱۰ درصد افزايش، پاداش دريافت مي نمايند.

تبصره۱: براي تشويق مقالات، موضوع بندهاي ۸-۱ الي ۸-۳ هيچگونه محدوديتي به لحاظ تعداد مقالات وجود ندارد.

۸-۴ آثار هنري اعضاي رشته هاي تحصيلي هنري، مورد ارزيابي قرار گرفته و همطرازي آنها با آثار پژوهشي موضوع اين ماده تعيين و پاداش مربوط تخصيص مي يابد.

۸-۵ به اعضايي که مقالات آنها به صورت سخنراني علمي در همايش هاي معتبر داخلي پذيرفته و در مجموعه مقالات همايش چاپ شود، حداکثر تا مبلغ ريالي ۴ روز مأموريت اداري، که به يک عضو هيأت علمي دانشگاه (با رتبه علمي استاديار) تعلق مي‌گيرد، تخصيص مي يابد. اگر اين مقالات به صورت پوستر پذيرفته شوند، مبلغ پرداختي تا سقف ۵۰% مبلغ مذكور خواهد بود.

تبصره ۲: مبلغ موضوع بند ۸-۵ فقط براي يک مقاله از هر همايش قابل پرداخت مي‌باشد.

تبصره۳: هرعضو مي تواند به ازاي هر سال عضويت خود، حداكثر دو بار از تسهيلات ۸-۵ بهره‌مند گردد.

تبصره۴: به مقالات اعضائي كه در همايش‌هاي كشوري و يا بين‌المللي داخلي به صورت كامل (نه چكيده) در كتابچه و يا CD مجموعه مقالات چاپ شود، به شرط شركت و سخنراني عضو در همايش، مطابق آخرين آئين‌نامه تشويق مقالات علمي در سازمان مركزي دانشگاه، با احتساب ۱۰ درصد افزايش، پاداش تخصيص مي يابد.

۸-۶ اعضايي که مقالات آن‌ها به شکل سخنراني علمي در همايش‌هاي بين‌المللي خارجي پذيرفته مي‌شود، در صورت شركت در همايش و ارائه مقاله به صورت سخنراني، تنها در صورتي كه قبلاً يك مقاله علمي در يكي از مجلات آي اس اي، آي اس سي و يا علمي – پژوهشي معتبر به چاپ رسانده باشند، طبق مقررات معاونت پژوهشي دانشگاه با ضريب ۱۰ درصد افزايش مورد تشويق قرار مي‌گيرند.

تبصره۵: ارائه تسهيلات بند ۸-۶، به شرط چاپ مقاله يا چکيده آن در مجموعه مقالات همايش خارجي و فقط براي يكبار در سال ميسر مي باشد.

تبصره۶: در مورد خاص همايشهاي پزشكي و هنري، مشروط بر اينكه محدوديتهاي قابل قبولي از طرف برگزاركننده همايش خارجي اعمال شود و به تشخيص شوراي باشگاه، مقالات پوستر نيز مي توانند مشمول تا ۵۰ درصد تسهيلات بند ۸-۶ باشند.

 

ماده ۹: تسهيلات كارآفريني

به منظور افزايش توانمندي هاي كارآفريني اعضاء، تسهيلات مختلف و متنوعي از طرف باشگاه واحدها پيش بيني و تخصيص مي يابد، از قبيل:

۹-۱ سازماندهي اعضاي باشگاه به كار گروه هاي تخصصي، حسب تشخيص و علاقه آنها و حمايت در توسعه توانمندي هاي آنها براي انجام فعاليتهاي علمي تخصصي مرتبط

۹-۲ برگزاري كارگاه آموزشي كارآفريني

۹-۳ بازديد از مراكز تحقيقاتي، صنعتي و اجرائي مرتبط و نمايشگاههاي تخصصي

۹-۴ هدايت فعاليتهاي پژوهشي اعضاء به سمت طرح‌هاي پژوهشي كاربردي مورد نياز صنايع و دستگاه‌هاي اجرائي

۹-۵ هدايت اختراعات اعضاء به سمت نيازهاي واقعي

۹-۶ آشنا ساختن اعضاء باشگاه، با نيازهاي واقعي دستگاههاي اجرايي و صنايع مرتبط، به منظور هدايت انديشه و فعاليت ذهني و علمي آنها در جهت تأمين نيازهاي كشور

۹-۷ آشنا سازي هرچه بيشتر اعضاء با رشته تحصيلي خود و كاربرد آن در جامعه

۹-۸ آشنا كردن اعضاء با مقوله فناوري، ابعاد و محتواي آن در رشته هاي مختلف و صنايع گوناگون

۹-۹ تعميق خودباوري در اعضاء و ساماندهي آنها به فعاليتهاي خصوصي و غير استخدامي

۹-۱۰ افزايش مهارت هاي اعضاء در كسب و كار، شامل مديريت، اينترنت، بازرگاني، مالي، چگونگي تأسيس شركت و…

 

ماده ۱۰: تسهيلات فرهنگي

علاوه بر برنامه هاي فرهنگي واحدهاي دانشگاهي، از طرف باشگاه واحدها نيز برنامه هاي ديگري تهيه و به مورد اجرا گذاشته مي شود، منجمله:

۱۰-۱ برگزاري اردوها و سفرهاي زيارتي، ورزشي و فوق برنامه براي اعضاء

۱۰-۲ بازديد اعضاء از مراكز فرهنگي و هنري و موزه ها

۱۰-۳ برگزاري ميزگردهاي اجتماعي و فرهنگي

۱۰-۴ برگزاري مسابقات مقاله نويسي

۱۰-۵ برگزاري مسابقات كتابخواني

۱۰-۶ ديدارهاي فرهنگي با شخصتيهاي فرهيخته

۱۰-۷ برگزاري ويژه برنامه هاي فرهنگي به مناسبت اعياد مختلف

۱۰-۸ برگزاري نمايشگاه آثار هنري و ادبي اعضاء و تشويق برترين آنها

۱۰-۹ حمايت از اجراي طرحهاي مطالعاتي فرهنگي

 

ماده ۱۱: تسهيلات خريد كتاب

۱۱-۱ كتابهاي نوشته شده اعضاء، توسط شوراي انتشارات واحد دانشگاهي ذي ربط مورد بررسي قرار گرفته و در صورتي كه بر اساس نظر داوران، برخوردار از كيفيت علمي دانشگاهي باشد، مطابق با مقررات دانشگاه، از طرف واحد دانشگاهي چاپ و پاداش مربوط به اعضاء تعلق مي گيرد.

۱۱-۲ جهت حمايت از اعضايي كه شخصاً اقدام به چاپ كتاب‌هاي تأليفي و يا ترجمه شده خود كنند، مراتب در شوراي انتشارات واحد دانشگاهي ذي ربط مطرح و بر اساس شاخص‌هاي مصوب و جدول “ارزيابي براي خريد كتب انتشار يافته اعضاء”، حداکثر تا تعداد ۱۰۰ جلد از کتاب‌ آنها، از طرف باشگاه خريداري مي گردد.

۱۱-۳ در هر سال تحصيلي، به اعضاي باشگاه تا مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ ريال به عنوان هديه خريد كتاب، قابل تخصيص است.

 

ماده ۱۲: اختراعات

۱۲-۱ اختراعات اعضاء، توسط شوراي راهبردي اختراعات دانشگاه مورد بررسي و داوري قرار گرفته و در صورتي كه نو و جديد باشد و از نظر علمي تأييد شود، براي آنها تأييديه صادر مي گردد.

۱۲-۲ به اعضائي كه اختراعات آنها به تأييد دانشگاه يا سازمانهاي معتبر ديگر مورد تأييد شوراي باشگاه رسيده باشد، تا معادل يك سكه بهار آزادي، پاداش داده مي شود.

۱۲-۳ باشگاه در جهت كاربردي شدن اختراعات اعضاء و مساعدت دستگاههاي اجرائي و صنعتي ذي ربط براي به توليد رساندن آن اختراعات، پي گيري هاي لازم را معمول خواهد داشت.

 

ماده ۱۳: ساير تسهيلات:

۱۳-۱ اعضاي باشگاه در استفاده از تسهيلات و خدمات پزشكي، رفاهي، ورزشي و فرهنگي، از قبيل: مراكز درماني، مجتمع‌هاي تفريحي و ورزشي، کتابخانه‌ها، مراکز تحقيقاتي و آزمايشگاهي مستقر در کليه واحدهاي دانشگاه در الويت مي باشند.

۱۳-۲ باشگاه براي تخصيص تخفيف نهادهاي مختلف دانشگاهي و غير دانشگاهي به اعضاء، در استفاده از خدمات و تسهيلات فرهنگي، رفاهي و ورزشي عمومي، قراردادهايي را با مؤسسات ذي ربط منعقد نموده و مراتب را به اطلاع اعضاء خواهد رساند.

۱۳-۳ براي تهيه و تدوين پايان‌نامه‌هاي دانشجويي اعضاء، حمايتهاي متداول تا ۱۰ درصد قابل افزايش است.

۱۳-۴ به منظور افزايش امكان عرضه مقالات علمي اعضاء، تبادل افكار با صاحب نظران و انديشمندان هم رشته و توسعه توان پژوهشي آنها، همه ساله از طرف باشگاه، همايشهاي محلي، منطقه اي، ملي و بين المللي با حمايت دستگاههاي مختلف اجرايي و صنعتي برنامه‌‌ريزي و اجرا خواهد شد. انتظار دارد اعضاي باشگاه با حضور فعال در اين همايشها، از اين تسهيلات نيز برخوردار گردند.

 

ماده ۱۴: اعضاي برتر

۲-۱ فعاليت‌هاي علمي – پژوهشي اعضاي فعال در طي يك سال تحصيلي، توسط شوراي باشگاه واحدها تا پايان شهريور ماه آن سال و بر اساس روش اجرائي مربوط، مورد ارزيابي و رتبه بندي قرار گرفته و افراد برتر باشگاه واحدها، حداكثر تا پايان مهرماه تعيين و به ستاد مركزي باشگاه معرفي مي شوند.

تبصره۱: حداكثر تعداد اعضاي برتر قابل انتخاب در هر واحد، متناسب با تعداد اعضاي آن واحد مي باشد: واحدهاي تا ۱۰۰ نفر عضو، ۱ نفر؛ تا ۲۰۰ نفر عضو ۲ نفر و مازاد بر آن، ۳ نفر

۲-۲ اعضاي برتر معرفي شده از باشگاه واحدها، توسط ستاد باشگاه و حداكثر تا پانزدهم آذرماه هر سال، به لحاظ عملكردهاي علمي- پژوهشي مورد مقايسه قرار گرفته و ۳ نفر اول هر منطقه از بين اعضاي برتر واحدهاي متبوع آن منطقه و اعضاي برتر كشوري از بين اعضاي برتر مناطق، تعيين و اعلام مي شوند.

۲-۳ در هفته پژوهش هر سال، اعضاي برتر واحدها، مناطق و كشوري، علاوه بر تشويق معنوي، به ميزان پيش بيني شده در جدول زير مورد تقدير مادي قرار مي گيرند:

سوم
دوم
اول
سطح/ رتبه
نيم سکه
سه چهارم سکه
يک سکه
واحد
يک سکه
يک و نيم سکه
دوسکه
منطقه
دو سکه
سه سکه
چهارسکه
كشوري

 

 

 

تبصره۲: جوائز اعضاي برتر منتخب طي مراسمي و به ترتيب اعضاي برتر واحدهاي دانشگاهي توسط رؤساي آن واحدها، اعضاي برتر مناطق توسط رؤساي آن مناطق و در سطح كشور، توسط رئيس دانشگاه اعطاء خواهد شد.

تبصره۳: هزينه هاي مربوط به اجراي اين بند، حسب مورد از بودجه واحد دانشگاهي، مناطق و دانشگاه تأمين خواهد شد.

 

ماده ۱۵: ساير مقررات

۱۵-۱ آن دسته از اعضاي باشگاه، که فارغ التحصيل گرديده و يا دانشجوي دانشگاه‌هاي دولتي هستند، به عضويت باشگاه واحدي كه در شهر آنها مستقر است درآمده و تسهيلات مندرج در اين آئين نامه را از آن باشگاه واحد دريافت مي دارند.

۱۵-۲ تا۳۰ درصد هزينه‌هاي مربوط به اعضاي فارغ‌التحصيل و دانشجوي دانشگاه‌هاي دولتي، از محل اعتبارات معاونت پژوهشي دانشگاه و مابقي به شرط تأمين اعتبار از محل منابع غير دانشگاه، تخصيص داده خواهد شد.

تبصره: با توجه به اينكه باشگاه علاقمند است وظيفه خود را در قبال اين اعضاء به نحو احسن انجام دهد، لذا تمام تلاش خود را براي جذب اعتبارات خارج از باشگاه، به كار خواهد گرفت.

۱۵-۳ هر سال، آن دسته از اعضاي باشگاه، كه در جشنواره هاي معتبر ملي صاحب امتياز شوند، با اهداء جوايز و لوح تقدير، توسط رئيس دانشگاه مورد تقدير قرار مي‌گيرند.

۱۵-۴ به منظور حسن اجراي اين آئين نامه، روشهاي اجرائي لازم تهيه و پس از تصويب شوراي باشگاه، به مورد اجرا گذاشته مي شود.

۱۵-۵ هزينه هاي مربوط به تسهيلات همه اعضاء اعم از اعضاي عادي و استعداد درخشان در ارتباط با موضوع مواد ۳ و ۵ و ۶ از محل اعتبارات آموزشي (کد۵۲۱۲) واحد، هزينه هاي مربوط به طرحهاي پژوهشي، تشويق مقالات و برگزاري همايشها (موضوع مواد ۷، ۸ و ۱۳) از محل اعتبارات پژوهشي (كد ۵۲۱۳) و هزينه‌‌هاي مندرج در ساير مواد اين آئين نامه، از محل اعتبارات باشگاه واحدها (كد ۲۸۹۴) تخصيص داده مي شود.

 

پ) اعضاي دانش‌آموزي:

ماده ۱۶: تشويق و تخصيص تسهيلات به دانش‌آموزان عضو سازمان سما، مبتني بر آئين نامه مستقلي خواهد بود كه توسط باشگاه تهيه و به تأييد رئيس سازمان سما مي رسد.

ماده ۱۷: اين آئين نامه در يك مقدمه، ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره در سيصد و چهلمين جلسه شوراي باشگاه به تاريخ ۳۰/۳/۸۸ تأييد و در پنجاه و دومين اجلاس هيأت امناء باشگاه به تاريخ ۱۴ شهريور ۱۳۸۸، به تصويب رسيد و مورد موافقت رئيس دانشگاه مي باشد.