آیین نامه حمایت از نوآوری ها

 

 آئين نامه ثبت و حمايت از اختراعات و اكتشافات و ساير نوآوري هاي علمي، فني و هنري در دانشگاه آزاد اسلامي

مقدمه

با توجه به اينكه ثبت علمي و حقوقي اختراعات، اكتشافات و نوآوري هاي علمي، فني و هنري و احترام به حقوق مالكيت معنوي توليدات علمي، فني و هنري مي تواند زمينه ساز فضاي اعتماد متقابل ميان نوآوران و سازمان هاي ذي ربط گردد و افراد را به ارايه نوآوري هاي خود راغب كند و همچنين به منظور حفظ حقوق معنوي و علمي افراد در برخورداري از مزاياي نوآوري هاي علمي، فني و هنري اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامي مورد حمايت قرار مي گيرند.

 

ماده ۱. تعاريف

۱. نوآوري علمي، فني و هنري: شامل اختراع، اكتشاف، ابداع و هر نوع توليد علمي، فني و هنري است كه به تشخيص مراجع ذيربط ذكر شده در اين آيين نامه، قابل ثبت علمي و حقوقي و حمايت مادي و معنوي باشد.

۲. ثبت حقوقي: فرايندي است كه توسط اداره ثبت شركت ها و مالكيت هاي صنعتي كشور انجام مي شود و نوآوري فرد را به نام وي يا يك سازمان از نظر حقوقي ثبت مي كند. اين اقدام در خارج از دانشگاه آزاد اسلامي انجام مي گيرد.

۳. ثبت علمي: فرايندي است كه توسط مراكز بين المللي، سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران و يا كميته ثبت نوآوري هاي علمي، فني و هنري دانشگاه آزاد اسلامي انجام مي شود و هدف از آن تائيد علمي نوآوري هاي علمي، فني و هنري است.

۴. دانشگاه: منظور دانشگاه آزاد اسلامي است.

۵. كميته: منظور كميته ثبت نوآوري هاي علمي، فني و هنري دانشگاه است.

 

 ماده ۲. اهداف

۱. تشخيص و تائيد نوآوري هاي علمي، فني و هنري؛

۲. ثبت علمي نوآوري هاي علمي، فني و هنري؛

۳. كمك به ثبت حقوقي نوآوري هاي علمي، فني و هنري؛

۴. حمايت از تداوم و استمرار نوآوري هاي علمي، فني و هنري از طريق حمايت مستقيم و يا معرفي به سازمان هاي ذي ربط؛

۵. كمك به ثبت اختراع در خارج از كشور؛

۶. ايجاد بانك اطلاعاتي نوآوري هاي علمي، فني و هنري؛

 

ماده ۳. كميته ثبت نوآوري هاي علمي، فني و هنري

به منظور بررسي توليدات علمي، فني و هنري اعضاي هيأت علمي و دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه، كميته ثبت نوآوري هاي علمي، فني و هنري متشكل از اعضاي ذيل ايجاد مي شود:

اعضاي كميته

۱. معاون پژوهشي دانشگاه به عنوان رئيس كميته؛

۲. مديركل دفتر گسترش توليد علم به عنوان دبير كميته؛

۳. رئيس باشگاه پژوهشگران جوان يا نماينده ايشان؛

۴. رئيس كميسيون مركزي انجمن هاي علمي، ادبيو هنري دانشگاه يا نماينده ايشان؛

۵. يك نماينده از سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران؛

۶. ۴ نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه از رشته هاي مختلف علمي، فني و هنري و آگاه به فرايند ثبت علمي نوآوري هاي علمي، فني و هنري بوده و خود داراي سوابق علمي مفيد باشند.

تبصره ۱. افراد مذكور در بند ۶ به پيشنهاد معاون پژوهشي دانشگاه و تائيد رياست دانشگاه به مدت دو سال انتخاب مي شوند.

تبصره ۲. به پيشنهاد اعضاي كميته و به منظور مشورت، در هر جلسه مي توان از افراد صاحب نظر و متخصص در زمينه موضوع آن جلسه، بدون حق رأي دعوت به عمل آورد.

 

تعداد جلسات و اعتبار مصوبات كميته

جلسات كميته حداقل ماهي يك بار تشكيل شده و مصوبات آن با حضور رئيس كميته يا دبير كميته و حداقل ۳ نفر از اعضاي كميته رسميت مي يابد.

تبصره ۳. تائيد علمي، فني و هنري هر موضوع زماني معتبر خواهد بود كه در زمان بررسي و تصويب آن حداقل يك نفر از اعضاي كميته كه در آن رشته تخصص دارد حضور داشته باشد.

 

ماده ۴. وضايف و اختيارات كميته

۱. تشخيص و تائيد اعتبار نوآوري هاي علمي، فني و هنري؛

۲. تعيين نوع حمايت از نوآوري هاي علمي، فني و هنري تائيد شده؛

۳. معرفي افراد به سازمان هاي ذيربط به منظور به مرحله توليد رساندن نوآوري هاي علمي، فني و هنري تائيد شده؛

۴. معرفي طرح هاي تائيد شده به شوراي هدايت، دفتر گسترش توليد علم، دفتر امور پژوهشي و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه به نظور حمايت هاي مادي و معنوي از نوآوري هاي علمي، فني و هنري آنان و استفاده از مزاياي مربوط كه در هر يك از دفاتر يا شوراهاي مذكور براي حمايت از نوآوران در نظر گرفته شده است.

۵. معرفي نوآوري هاي تائيد و ثبت شده اعضاي هيأت علمي به هيأت مميزه دانشگاه به منظور برخورداري از امتيازات ترفيع و ارتقاء؛

۶. ايجاد بانك اطلاعاتي نوآوري هاي علمي، فني و هنري؛

 

ماده ۵. نحوه ارسال و بررسي نوآوري هاي علمي، فني و هنري

۱. ارايه خلاصه اي از موضوع با توضيحات كافي ( بدون ذكر جزئيات) به همراه عكس يا اطلاعات مورد نياز توسط فرد متقاضي براي دفتر گسترش توليد علم دانشگاه.

۲. سپردن تعهد كتبي مبني بر اينكه نوآوري مذكور براي اولين بار به دفتر توليد دانشگاه ارايه مي شود و بدون حمايت مالي و معنوي سازمان هاي ديگر انجام شده است. همچنين ذكر نام و مشخصات همه افرادي كه در انجام طرح مشاركت داشته اند، ضروري است.

۳. طرح مذكور پس از بررسي هاي اوليه و انطباق با مقررات مورد نظر، براي بررسي به داوران برگزيده كميته ارسال مي شود.

۴. در صورت نياز، از فرد يا گروه علمي مربوط دعوت مي شود تا طرح خود را در كميته ارايه و از آن دفاع كنند.

۵. در صورت تائيد طرح، ثبت علمي و ثبت حقوقي آن انجام خواهد شد.

تبصره ۱. متقاضي ثبت علمي و حقوقي موظف است اطلاعات مورد نياز را به منظور بررسي دقيق موضوع ، در اختيار كميته قرار دهد. كليه بررسي هاي علمي در كميته صورت مي گيرد و ارايه اصل طرح يا كپي آن به ساير افراد يا سازمان ها از طريق فرد متقاضي و كميته ممنوع خواهد بود.

تبصره ۲. معرفي نوآوري هاي تائيد شده به مراكز و سازمان هاي ذيربط از طريق معاونت پژوهشي دانشگاه و پيگيري موضوع توسط دفتر گسترش توليد علم تازمان به ثمر رسيدن آن ؛

تبصره ۳. تعهدات مذكور در بند ۲ اين ماده به اين منظور اخذ مي شوند تا علاوه بر اطمينان از تازگي طرح، هر نوع دعاوي حقوقي كه از سوي افراد يا سازمان هاي ديگر مبني بر مشاركت قبلي در انجام طرح ارايه مي شود قابل پيگيري توسط دانشگاه مي باشد.

 

ماده ۶. حقوق علمي توليدات علمي، فني و هنري

حقوق فرد و دانشگاه به ميزان مشاركت هر دو طرف در به ثمر رسيدن طرح و بر اساس شرايط زير تعيين مي شود:

۱. در صورتي كه طرح با سرمايه گذاري دانشگاه تهيه شده و به نتيجه برسد، حق علمي طرح و امتياز آن متعلق به دانشگاه خواهد بود و مجري طرح در منافع حاصل از آن مشاركت خواهد داشت.

۲. در صورتي كه طرح با سرمايه فرد به نتيجه رسيده باشد و براي تكميل آن نيازي به سرمايه گذاري مجدد باشد، حق علمي طرح به طور مشترك به نام فرد و دانشگاه خواهد بود و منافع حاصل از توليد آن به ميزان مشاركت دانشگاه در تكميل طرح و سرمايه گذاري آن بر اساس قرارداد تعيين خواهد شد.

۳. در صورتي كه طرح حاصل يك كار تحقيقاتي مصوب يا نتيجه رساله دكترا يا پايان نامه كارشناسي ارشد و يا پروژه دانشجويي در دانشگاه باشد، دانشگاه نيز در طرح سهيم بوده و فرد نمي تواند نتليج آن را بدون كسب مجوزهاي لازم در جاي ديگري ( اعم از داخل يا خارج از كشور) ارايه كند.

تبصره ۲. متقاضي نمي تواند كاري را كه با سرمايه گذاري سازمان ديگري به نتيجه رسيده است، بدون كسب مجوز رسمي آن سازمان، براي ثبت علمي يا به مرحله توليد رساندن آن به دانشگاه ارايه كند. متخلفين علاوه بر تعقيب حقوقي سازمان مذكور از سوي دانشگاه نيز متخلف محسوب شده و مي بايست كليه خسارات مالي و معنوي اين اقدام را به دانشگاه بپردازد.

تبصره ۳. نتايج كليه طرح هايي كه از طريق دانشگاه به مرحله ثبت علمي مي رسند ( به جز طرح هاي مشمول بند ۳ اين ماده) مي بايست به نام دانشگاه ارايه شود.

تبصره ۴. كليه حمايت هاي مادي و معنوي از نوآوري هاي علمي، فني و هنري مشروط به حفش حقوق دانشگاه مي باشد.

 

ماده ۷. منابع مالي

۱. بودجه پژوهشي واحداي دانشگاهي بر اساس بخشنامه شماره ۴۰۲۰۱/۷۳ مورخ ۲۶/۰۲/۸۵؛

۲. صندوق پژوهشي دانشگاه؛

۳. منابع مالي سازمان ها و مراكز ذي ربط كه تمايل به سرمايه گذاري در نوآري هاي علمي دانشگاه را دارند.

 

 ماده ۸. ميزان و نوع حمايت ها

۱. تامين هزينه هاي ثبت حقوقي و علمي در داخل و خارج از كشور به نام دانشگاه؛

۲. تامين هزينه هاي شركت در مسابقات علمي داخلي و خارجي با هماهنگي دفاتر ذي ربط در معاونت پژوهشي دانشگاه؛

۳. معرفي برگزيدگان جشنواره هاي داخلي و خارجي به شوراي هدايت دانشگاه به منظور استفاده از مزاياي تعيين شده در آيين نامه آن شورا؛

۴. ارايه فرصت براي انجام يك طرح تحقيقاتي در زمينه نوآوري مذكور و تامين هزينه هاي آن با هماهنگي دفتر امور پژوهشي دانشگاه؛

۵. حمايت مالي و پشتيباني از ارايه مقالات مربوط به نوآوري مذكور در مجلات و همايش هاي معتبر داخلي و خارجي؛

۶. تشويق مالي نوآوري هاي علمي، فني و هنري ثبت شده توسط كميته.